Bioinženýrství

Hledáme studentské kolegy do nového oboru BIOINŽENÝRSTVÍ!

Přihlášky do: 14 .8. 2020 | Přijímací řízení [PDF] | Jsme na Facebooku

Studijní plán Bc.i Bionženýrství

Název předmětu rozsah  zakončení   počet kred.  Vyučující   roč./sem. 
Matematika 1 42p+28c Zp,Zk 6 doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D.i 1/Z
Obecná chemie 28p+28c Zp,Zk 5 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. 1/Z
Obecná biologie 28p+28c Zp,Zk 5 RNDr. Alena Ševců, Ph.D., doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D., RNDr. Martina Štrojsová, Ph.D. 1/Z
Úvod do bioinženýrství 28p+28c Klz 5 doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. 1/Z
Výpočty, simulace a vizualizace Matlab 14p+28c Zp 3 doc. Ing. Zbyněk Koldovský, Ph.D. 1/Z  
Laboratorní technika 0p+56c Klz 3 doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D., Mgr. Veronika Máková, Ph.D. 1/Z
Sportovní a pohybové aktivity 1 0p+28c Zp 2 Mgr. Petr Jeřábek, Ph.D. 1/Z
Matematika 2 42p+28c Zp, Zk 6 doc. RNDr. Václav Finěk, Ph.D. 1/L
Fyzika 1 56p+28c Zp, Zk 6 doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 1/L
Biologie buňky 1 28p+28c Zp, Zk 6 Ing. Věra Jenčová, Ph.D., RNDr. Věra Lukášová 1/L
Biomateriály pro medicínské aplikace 28p+28c Zp, Zk 6 doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. 1/L
Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky 42p+28c Zp, Zk 6 doc. RNDr. Miroslav Koucký, CSc. 2/Z
Fyzika 2 42p+28c Zp, Zk 5 doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 2/Z
Organická chemie 42p+28c Zp, Zk 7 RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. 2/Z
Praktikum z organické chemie 0p+56c Klz 4 RNDr. Michal Řezanka, Ph.D., Mgr. Veronika Máková, Ph.D. 2/Z
Biologie buňky 2 28p+28c Zp, Zk 5 Ing. Věra Jenčová, Ph.D., RNDr. Věra Lukášová 2/Z
Seminář z bioinženýrství 0p+28s Zp 3 prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 2/Z
Fyzika 3 42p+28c Zp, Zk 5 doc. RNDr. Miroslav Šulc, Ph.D. 2/L
Fyzikální praktikum 0p+28c Zp 2 Ing. Štěpán Kunc, Ph.D. 2/L
Chemie polymerů a biopolymerů 28p+28c Zp, Zk 6 Ing. Věra Jenčová, Ph.D. 2/L
Filosofie vědy pro bioinženýrská studia 14p+14s Klz 3 Mgr. Vít Bartoš, Ph.D. 2/L
Projekt z bioinženýrství 0p+28s Klz 3 doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D. 2/L
Odborná praxe 0p+240c Zp 10 prof. RNDr. David Lukáš, Ph.D. 2/L
Pravděpodobnost a statistika 28p+28c Zp, Zk 5 Mgr. Martin Schindler, Ph.D. 3/Z
Biochemie 28p+0c Klz 3 doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. 3/Z
Tkáňové inženýrství 28p+28c Zp, Zk 5 Ing. Věra Jenčová, Ph.D., Mgr. Kateřina Strnadová 3/Z
Polymerní nosiče léčiv 28p+28c Zp, Zk 6 Ing. Petr Mikeš, Ph.D. 3/Z
Analytické metody polymerních materiálů 28p+28c Zp, Zk 5 Ing. Jana Müllerová, Ph.D. 3/Z
Bakalářská práce 1 0p+56s Zp 5 prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 3/Z
Fyzika polymerů a biopolymerů 28p+28c Zp, Zk 6 prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 3/L
Etika pro bioinženýrství 14p+14s Klz 3 Mgr. Michal Trčka 3/L
Bakalářská práce 2 0p+120s Zp 12 prof. RNDr. David Lukáš, CSc. 3/L

Celkem za povinné předměty: 162 kreditů

Povinně volitelné předměty - skupina 1 (blok PV1)
Anglický jazyk 1 0p+28c Zp 2 Mgr. Zenó Vernyik, Ph.D. Z
Anglický jazyk 2 0p+28c Zp, Zk 3 Mgr. Zenó Vernyik, Ph.D. L
Anglický jazyk komunikativně 1 0p+28c Zp 2 Ing. Stanislava Pavlíková, Ph.D., Z
Anglický jazyk komunikativně 2 0p+28c Zp, Zk 3 Ing. Stanislava Pavlíková, Ph.D., L
Podmínka pro splnění této skupiny předmětů: Student si volí buď z předmětů Anglický jazyk, nebo z předmětů Anglický jazyk komunikativně. Předměty Anglický jazyk komunikativně mohou studovat studenti, kteří v rámci rozřazovacího testu splní stanovené požadavky. Předměty Anglický jazyk komunikativně jsou zajištěny rodilou mluvčí a jsou určeny k rozvíjení komunikačních kompetencí na vysoké úrovni. Student Bc. SP Bioinženýrství si musí zapsat předměty ze skupiny 2 (blok PV2) nejméně za 5 kreditů.
Povinně volitelné předměty - skupina 2 (blok PV2)
Úvod do funkcionalizace nanomateriálů 14p+14c Zp, Zk 4 RNDr. Michal Řezanka, Ph.D. Z
Životní prostředí a globální problémy 28p+0c Zp, Zk 3 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. L
Metodika vědecké práce 14p+14c Zp 2 Mgr. Kamil Nešetřil, Ph.D. Z
Anorganická chemie 28p+28c Zp, Zk 5 doc. Ing. Petr Exnar, CSc. L
Fyzikální chemie 42p+28c Zp, Zk 7 prof. Ing. Josef Šedlbauer, Ph.D. L
Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev chemickou cestou 14p+14c Zp, Zk 4 doc. Ing. Petr Exnar, CSc. L
Mikrobiologie a virologie 28p+28c Zp, Zk 5 doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. Z
Metody charakterizace nanomateriálů 1 28p+28c Zp, Zk 6 doc. RNDr. Věra Vodičková, Ph.D. Z
Praktikum z biochemie 0p+56c Klz 3 doc. Mgr. Irena Šlamborová, Ph.D. L
Podmínka pro splnění této skupiny povinně volitelných předmětů: Student Bc. SP Bioinženýrství si musí zapsat předměty ze skupiny 2 (blok PV2) nejméně za 7 kreditů.
Volitelné předměty lze vybrat z nabídky bloku povinně volitelných předmětů (skupina 2 - blok PV2), dalších předmětů vyučovaných na TULi , např. předměty Bc. SP Biomedicínská technika uskutečňované na fakultě zdravotních studií, se souhlasem garanta programu z předmětů vyučovaných na jiných univerzitách v ČR. Student Bc. SP Bioinženýrství si musí zapsat volitelné předměty nejméně za 6 kreditů.

Klz = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Zp = zápočet

Součásti SZZ a jejich obsah

Státní závěrečná zkouška absolventů bakalářského studijního programu Bioinženýrství se skládá ze dvou součástí: obhajoby bakalářské práce a z odborné rozpravy. Odborná rozprava sestává ze tří částí, které korespondují s hlavními tematickými okruhy vyučovanými v rámci předmětů profilujícího základu a je vymezena obsahem povinných předmětů. Tematické okruhy tří částí odborné rozpravy ke SZZ jsou následující:

Část 1 – Tematický okruh - Přírodovědný základ bioinženýrství

 • Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných, Obyčejné diferenciální rovnice.
 • Mechanika tekutin, termodynamika, kvantová fyzika.
 • Konformace polymerů, termodynamika polymerních roztoků, skládání proteinů.
 • Struktura a funkce biomakromolekul, struktura a životní cyklus buněk.
 • Struktura a funkce buněk a buněčných částí, integrace buněk do tkání, mezibuněčná komunikace a interakce buněk s biomateriály.

Navazuje zejména na předměty: Matematika 2, Pravděpodobnost a statistika, Fyzika 1, 2 a 3, Fyzika polymerů a biopolymerů, Biologie buňky a tkání I a II.

Část 2 – Tematický okruh - Základy bioinženýrství

 • Biomateriály a jejich vlastnosti a charakterizace.
 • Způsoby výroby biomateriálů.
 • Polymerační reakce, hierarchická struktura polymerů, principy chování polymerů v závislosti na jejich struktuře, biopolymery.
 • Základy farmakologie, požadavky na nosiče léčiv a jejich příprava, schvalovací procesy, příprava a hodnocení materiálů pro nosiče léčiv a regenerativní medicínu.
 • Základní etické teorie, základní etické problémy bioetiky, etická dilemata tkáňového inženýrství, Etická reflexe vztahu ke zvířatům jako k pokusným objektům.

Navazuje zejména na předměty: Úvod do bioinženýrství, Biomateriály pro medicínské aplikace, Chemie polymerů a biopolymerů, Polymerní nosiče léčiv, Etika pro bioinženýrství.

Část 3 – Tematický okruh analytické metody bioinženýrství

 • Hodnocení biokompatibility, fyzikálních vlastností a biodegradability materiálů.
 • Základní laboratorní operace, základní separační metody, stanovení fyzikálních konstant, sestavování aparatur.
 • Metody spektrometrie, nukleární magnetická rezonance, termické metody, metody mikroskopie, metody určení molekulové hmotnosti, chromatografie.

Navazuje zejména na předměty: Tkáňové inženýrství, Laboratorní technika, Analytické metody polymerních materiálů.

Další studijní povinnosti

Součástí studia je povinná odborná praxe, kterou si studenti volí v některém ze spolupracujících podniků, výzkumných institucí či jiných vysokých škol mimo TUL. V ojedinělých případech jsou praxe vykonávány i v dalších firmách. Délka praxe je nejméně 240 hodin. Praxe může být absolvována souvisle nebo po částech. Praxe může probíhat v jediné nebo ve větším počtu různých institucí. Uzavření je podmíněno odevzdáním zprávy z praxe, ve které student popíše průběh praxe, dosažené výsledky a přínosy. Zprávu doplní hodnocením pověřená osoba z firmy, která nad praxí dohlížela.

Návrh firem a institucí, kde by studenti mohli vykonávat praxi:

Elmarco, Nanoprogress, Nanopharma, Pardam, Zentiva, Ceitec, Biocev, Odetka, Sindat, Contipro, Syntex, Centrum organické chemie, VŠCHT, Nanotex group, …

Návrh témat kvalifikačních prací a témata obhájených prací

Témata bakalářských prací budou aplikačního charakteru, tj. zaměřená na prokázání schopností využít získané vědomostí při řešení reálných úloh Bioinženýrství. Budeme připouštět a podporovat, aby si téma bakalářské práce po pečlivé debatě s vedoucím diplomové práce student stanovil sám veden vlastním zájmem.

Témata navrhovaných bakalářských prací:

 • Odstředivé zvlákňování porézních vláken,
 • Elektrické zvlákňování biodegradabilních vláken do kapaliny,
 • Vliv přídavku antibakteriální látky na proces elektrického zvlákňování,
 • Výroba biodegradabilních vláken metodou Drawing,
 • Biodegradabilní pěny z různých druhů želatiny,
 • In-vitro testování pěn z želatiny s různou porozitou,
 • Výroba porézních scaffoldů metodou Solvent Casting,
 • Kolagen a jeho použití při výrobě krytů ran,
 • Analýza vláken zavíječů jako potenciálního materiálu pro kryty ran,
 • Vliv velikosti průměru vláken na jejich enzymatickou degradaci,
 • Vzorování chirurgických nití obsahujících nanovlákna.

  

Cílová skupina: