Ing. Bioinženýrství

 Bioinženýrství můžete na TUL studovat bakalářském programu (titul Bc.), magisterském (titul Ing.) i doktorském (Ph.D.)
Navazující magisterský studijní program je navržen v souladu s definicí bioinženýrství, které je obecně inženýrskou disciplínou založenou na znalostech přírodovědných disciplín. Studijní program vzdělává studenty ke schopnosti řešit bioinženýrské problémy technologie výroby, vývoje a testování nových bio-materiálů, které jsou navrhovány a vyráběny za účelem interakce s biologickými systémy. Cílem studia je hluboké porozumění dané odborné problematice, které studentů v praxi umožní kritické zhodnocení předávaných znalostí a dovedností včetně etických souvislostí moderních bioinženýrských postupů. V průběhu studia nabízíme možnosti spolupráce se zahraničními institucemi. Studovat budete v příjemném a moderně vybaveném prostředí Technické univerzity v Liberci. Kromě studia budete mít řadu příležitostí zapojit se do dění nejen na oddělení Bioinženýrství katedry chemie FP TUL. Jsme pracovištěm, které získalo v době korona-krize celostátní proslulost v oblasti vývoje, testování a výroby nefarmaceutických ochranných prostředků pro ochranu dýchacích cest proti respiračním onemocněním. Jste-li studentka/student s duší inženýra, výzkumníka nebo vědce, který má ráda nová poznání, přidejte se k nám! 

Chcete být inženýrem, který se vyzná v přírodních vědách?

Chcete navrhovat postupy přípravy biologických a nanovlákenných materiálů a testovat je pro lékařské a biologické aplikace?

Zajímá Vás fyzikální podstata principů výroby těchto materiálů?

Chcete studovat vlastnosti makromolekul tvořících základ života?

Chcete pracovat v laboratoři tkáňového inženýrství?

Co se naučíte?

Pod záštitou semknutého kolektivu pedagogů a zároveň pro věc zapálených výzkumníků Vás naučíme, jak navrhnout, vyrobit a testovat biomateriály a jak se na jejich vývoji a aplikaci dívat se zasvěceným, ale kritickým nadhledem v souladu s etickými principy. Studiem získáte hodnotné přírodovědecké a odborné technické vzdělání a zároveň laboratorní dovednosti a zkušenosti pro laboratorní práci ve firmách či akademických, vědeckých a výzkumných institucích zaměřených na materiálový výzkum a vývoj spojený s aplikací v medicíně. Budete také moci pokračovat v navazujícím doktorském studiu a plně se zapojit do vědecko-výzkumných projektů a dalších aktivit oddělení Bioinženýrství na katedře chemie FP TUL. V neposlední řadě proniknete do tajů moderních technologií a laboratorních testů. V rámci laboratorních cvičení se například stanete odborníky v oblasti tkáňového inženýrství. Součástí studia jsou i pokročilé moderní techniky tvorby nanomateriálů a molekulární biologie včetně izolace DNA a její analýzy pomocí PCR, nebo izolace specifických proteinů.

Jak a kde se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu bioinženýrství se uplatní jako výrobní a provozní inženýři a technologové, pracovníci kontrolních laboratoří a zkušeben ve zdravotnickém, farmaceutickém průmyslu. Zejména se uplatní ve výzkumných a akademických pracovištích zabývající se vývojem biomateriálů a materiálů pro zdravotnické prostředky a to na úrovni samostatných vědeckých nebo výzkumných pracovníků nebo na pozicích středního a vyššího managementu. Jsou zejména dobře připraveni na uplatnění v oblastech materiálového výzkum a řízení moderních provozních technologií v různých odvětvích průmyslu se vztahem k biologickým materiálům a materiálům určených pro lékařské aplikace. Široké uplatnění absolventů je i ve státních zdravotnických úřadech (např. Státní ústav pro kontrolu léčiv). Možnosti uplatnění se v žádném případě neomezují jen na Českou republiku nebo Evropu. 

Další příklady uplatnění absolventů navazujícího studijního programu Bioinženýrství v zemích unie.

Předpokládáme, že absolventi budou také pokračovat ve studiu doktorských studijních programů na TUL nebo v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na domácích i zahraničních univerzitách.

Přehled povinných a povinně-volitelných předmětů najdete ve studijním plánu níže.

Přijímací řízení 2021/2022

Přijímací zkouška: ano

Písemný test: z odborných znalostí vztahujících se k požadovanému studijnímu oboru

Podmínky pro prominutí přijímací zkoušky: přijímací zkouška bude prominuta uchazečům, kteří budou splňovat za celé bakalářské studium Bioinženýrství nebo příbuzného programu podmínku průměrného prospěchu nebo u státní závěrečné zkoušky získají průměrný prospěch z obhajoby a odborné rozpravy do 2,0 včetně.

Termín podání přihlášek: do 30. 4. 2021

Podrobné informace k přijímacímu řízení jsou vyvěšovány na úřední desku FP TUL.

Podat přihlášku ke studiu Ukázky testů

Navazující studijní program na FP

Navazující magisterský studijní program je i přípravou absolventa na doktorské studium. Zejména se jedná o doktorské studijní programy TUL: Aplikované vědy v inženýrství nebo Přírodovědné inženýrství, jehož akreditační spis byl na začátku roku 2021 předložen ke schvalování. Absolvent může také pokračovat v širokém spektru doktorských studijních programů v aplikované fyzice, chemii, biologii a materiálovém inženýrství na jiných domácích i zahraničních univerzitách.

Studijní plán

Název předmětu

rozsah

zakončení

počet kred.

vyučující

roč./sem.

Materiály pro tkáňové nosiče

28p + 0c

Zp, Zk

4

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

1/Z

Tkáňové inženýrství

28p + 28c

Zp, Zk

5

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Strnadová

1/Z

Biofyzika

 

28p + 28c

Zp, Zk

6

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

1/Z

Funkcionalizace nanomateriálů

28p + 28c

Zp, Zk

6

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

1/L

Biostatistika

28p + 28c

Zp, Zk

5

prof. RNDr. Jan Picek, CSc.

1/L

Projekt k DP1

0p + 28s

Klz

4

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

1/L

Fyzikální principy tvorby nanovláken

28p + 28c

Zp, Zk

6

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

2/Z

Projekt k DP2

0p + 56s

Klz

6

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

2/Z

Seminář z bioinženýrství

0p + 14s

Klz

2

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

 

2/Z

Imunologie pro bionženýrství

28p + 28c

Zp, Zk

4

MUDr. Renata Procházková, Ph.D.
MUDr. Vladimír Kracík

2/Z

Aditivní technologie
 

28p + 28c

Zp, Zk

4

Ing. Petr Keller Ph.D.

2/Z

Systémy pro uvolňování léčiv

28p + 28c

Zp, Zk

6

Ing. Věra Jenčová, Ph.D.

2/L

Transportní jevy v porézních materiálech

28p + 28c

Zp, Zk

5

doc. Ing. Eva Kuželová Košťáková, Ph.D.

2/L

Etika v biomedicínských oborech

0p + 28s

Zp, Zk

2

doc. PhDr. Milan Exner, Ph.D.,
Mgr. Michal Trčka

2/L

Diplomová práce

168s

Zp

15

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

2/L

Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 1 – Přírodní vědy a inženýrství

Polymery 2

28p + 28c

Zp, Zk

5

Ing. Luboš Běhálek, Ph.D.

1/L

Chemie povrchů a příprava tenkých vrstev

14p + 14c

Zp, Zk

4

doc. Ing. Petr Exnar, CSc.

1/L

Kvantová mechanika 1

28p + 28c

Zp, Zk

5

Ing. Pavel Márton, Ph.D.

2/Z

Stereologie pro bionženýrství

28p + 28c

Zp, Zk

6

prof. RNDr. David Lukáš, CSc.

1,2/L

Nanochemie

28p + 0c

Zk, ve STAGu + Zp

4

RNDr. Michal Řezanka, Ph.D.

2/Z

Technologie a materiál

28p + 28c

Zp, Zk

4

doc. Ing. Jaromír Moravec, Ph.D.

2/Z

Kapitoly o nanostrukturách

28p + 0c

Zk

4

prof. Ing. Eduard Hulicius, CSc.

2/L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:

 • Zařazení těchto předmětů do ročníků studia je pouze doporučující. Student si může zapsat tyto předměty v libovolném ročníku, ale v předepsaném semestru Z nebo L.
 • Student NMSP Bioinženýrství si musí ze Skupiny 1 povinně volitelných předmětů zapsat předměty nejméně za 10 kreditů.

Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 2 – Biologie

Vybrané kapitoly z biologie a biomedicíny

28p + 28c

Zp, Zk

6

Mgr. Eva Machová, Ph.D.

1/Z

Evoluční biologie

28p + 14c

Zp chybí ve STAGu, Zk

4

doc. RNDr. Kamil Zágoršek, Ph.D.

1/L

Základy histologie

a organologie

14p + 14c

Zp, Zk

2

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.

1/L

Vybrané kapitoly z genetiky

28p + 14c

Zp, Zk

4

Mgr. Iva Dolinová

2/Z

Vybrané kapitoly z parazitologie

14p + 14c

Zp, Zk

3

doc. Mgr. Irena Lovětinská Šlamborová, Ph.D.

2/L

Podmínka pro splnění této skupiny předmětů:

 • Zařazení těchto předmětů do ročníků studia je pouze doporučující. Student si může zapsat tyto předměty v libovolném ročníku, ale v předepsaném semestru Z nebo L.
 • Student NMSP Bioinženýrství si musí ze Skupiny 2 povinně volitelných předmětů zapsat předměty nejméně za 10 kreditů.

Povinně volitelné předměty typu B – Skupina 3 – Humanitní vědy a ekonomie

Inovace a podnikání v oblasti nových technologií

14p + 14s

Zp

3

Philipp Roden, MBA

1/Z

Filosofie vědy

28p + 28s

Zp, Zk

6

Mgr. Vít Bartoš, Ph.D.

1/Z

Nauka o podniku I

28p + 28s

Zp, Zk

6

prof. Ing. Miroslav Žižka, Ph.D.
prof. Ing. Ivan Jáč, CSc.

1/Z

Úvod do managementu

28p + 28s

Zp, Zk

4

doc. Ing. Kateřina Maršíková, Ph.D.
Ing. Magdalena Zbránková, Ph.D.

2/Z

Sociální dopady moderních technologií

28p + 28s

Zk

6

PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
doc. PhDr. David Václavík, Ph.D.

2/Z

Řízení IT projektů

 0p + 28s

 Zp

2

doc. Ing. Klára Antlová, Ph.D.

2/L

Klz = klasifikovaný zápočet, Zk = zkouška, Zp = zápočet

Státní závěrečná Zk absolventů studijního programu Bioinženýrství se skládá ze 2 součástí: obhajoby diplomové práce a z odborné rozpravy, jejíž části korespondují s hlavními tematickými okruhy vyučovanými v rámci předmětů profilujícího základu. Odborná rozprava je strukturována do tří částí, které jsou vymezeny obsahem povinných předmětů.

Tematické okruhy k SZZ:

Část 1 – Tematický okruh bioinženýrství

 • Fyzikální pohled na život a živé organismy,
 • Rovnovážné stavy v živých organismech,
 • Dynamické biologické jevy,
 • Mikrobiální, rostlinná a živočišná biotechnologie,
 • Biotechnologie v medicíně,
 • Environmentální biotechnologie,
 • Svoboda a regulace vědeckého výzkumu z pohledu etiky,
 • Utilitarismus, libertarianismus, deontologická etika a komunitarismus v bioetice,
 • Aktuální dilemata a výzvy profesní etiky v bioinženýrství,
 • Kapilarita a adheze,
 • Smáčení – rovnovážné stavy,
 • Dynamika smáčení porézních materiálů.

Navazuje zejména na předměty: Biofyzika, Biotechnologie, Etika v biomedicínských oborech, Transportní jevy v porézních materiálech.

Část 2 – Tematický okruh příprava a analýza biomateriálů

 • Klasifikace a příprava nanomateriálů,
 • Chemické reakce užívané při funkcionalizaci nanomateriálů,
 • Bifunkční a vícefunkční síťovací činidla,
 • Elektrostatické pole a kapilární jevy,
 • Základy hydrodynamiky a elektrické zvlákňování,
 • Disperzní zákony pro kapilární vlnu ve vnějším elektrickém poli a pro Plateauovu-Rayleighovu nestabilitu,
 • Triáda tkáňového inženýrství,
 • Technologie výroby tkáňových nosičů,
 • Biodegradabilní materiály,
 • Deskriptivní biostatistické metody,
 • Základní problémy řešené matematickou statistikou,
 • Závislost v biostatistických datech.

Navazuje zejména předměty: Funkcionalizace nanomateriálů, Fyzikální principy tvorby nanovláken, Materiály pro tkáňové nosiče, Biostatistika.

Část 3 – Tematický okruh aplikace biomateriálů

 • Aditivní technologie – definice, výhody a nevýhody v porovnání s ostatními výrobními technologiemi,
 • Příprava výroby pomocí aditivních technologií – používaný vstupní formát a jeho vlastnosti, společné kroky připravení výroby pomocí aditivních technologií založených na 2D řezech,
 • Přehled aditivních technologií – popis principu výroby součástí pomocí nejběžnějších aditivních technologií, dle vstupního materiálu ve formě kapalných fotopolymerů, prášků a pevných látek např. ve formě filamentu, granulátu či deskového materiálu,
 • Difuze,
 • Porézní systémy,
 • Kinetika uvolňování,
 • Imunitní systém (struktura a složky imunitního systému),
 • Imunitní odpověď (princip a mechanismus imunitních reakcí),
 • Nanotoxikologie.

Vymezeno předměty: Aditivní technologie, Systémy pro uvolňování léčiv, Imunologie pro bionženýrství.