Katedra

Katedra chemie FP TUL se zabývá výzkumem a výukou v oblasti chemie. Kromě toho popularizujeme chemii konáním akcí pro všechny věkové skupiny, od dětí z mateřských škol, žáky, až po seniory.

Současné obsazení katedry chemie.

Výzkumné týmy:

Analytické metody


Zabýváme se vývojem analytických metod pro potřeby průmyslu. Jedná se zejména o infračervenou a Ramanovu mikroskopiii, spektrometrii ve viditelné a ultrafialové oblasti a termogravimetrii.

Bioinženýrství


Zabýváme se výzkumem a vývojem nanovlákenných materiálů: zvlákňováním polymerů a tavenin, vyvíjíme scafoldy pro tkáňové inženýrství, připravujeme nanovlákna s obsahem nanočástic pro průmyslové aplikace.

Biomedicínské aplikace


Bojujeme s infekcí pomocí nanomateriálů

Chemická termodynamika


Termodynamický výzkum představuje především vývoj korelačních a predikčních modelů termodynamických veličin ve vodných roztocích v širokém rozmezí teplot a tlaků.

Didaktika chemie


Zabýváme se praktickými chemickými experimenty, tvorbou didaktických her a vizualizací vlastností chemických sloučenin.

Nanochemie


Tým se zabývá syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi a jejich funkcionalizacemi.

Oddělení biologie


Náš nejmladší tým se zabývá výukou biologie a přírodopisu a výzkumem v oblasti hydrobiologie. Proč studovat biologii v Liberci  
Zoologie, botanika, mikrobiologie

Věda a výzkum

Dlouhodobě spolupracujeme na společných výzkumných projektech s dalšími univerzitami (University of Guelph, Univerzita A. Dubčeka Trenčín, UJEP Ústí n.L., VŠCHT Praha), s aplikační sférou (Tesla Blatná, Elceram) a s technickými fakultami TUL (Fakulta strojní, Fakulta textilní, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií). Vedeme diplomové a doktorské práce, které získaly množství cen. Spolupracujeme s institucemi a firmami

Zabýváme se:

  • biomedicínskými aplikacemi, např. tvorbou vrstvev zamezujících šíření virů a baktérií,
  • nanovlákennými materiály, jejich přípravou a modifikací,
  • syntézou organických sloučenin se speciálními vlastnostmi,
  • termodynamikou vodných roztoků s aplikacemi v geochemii, chemii životního prostředí a energetice,
  • didaktikou chemie, včetně environmentálního vzdělávání, využitím experimentů a vizualizaci vlastností látek pomocí molekulárního modelování.

Výuka

KCH je katedra s mezifakultní působností. Na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické je jejím hlavním posláním odborná a didaktická příprava budoucích učitelů chemie pro 2. stupeň základní školy a výhledově i pro 3. stupeň. Významný je podíl katedry na výuce nového bakalářského studijního programu Nanotechnologie – oboru Nanomateriály. Katedra chemie zajišťuje výuku chemicky orientovaných předmětů pro studijní programy/obory Fakulty textilní, Fakulty strojní, Fakulty mechatroniky, informatiky a mezioborových studií a Ústavu zdravotnických studií TUL Jedná se zejména o předměty Chemie a Laboratoře z chemie, Analytická chemie, Fyzikální chemie a Organická chemie. Celkově představuje výuka pro technické fakulty TUL kolem ¾ pedagogické činnosti katedry chemie.

Studijní programy/obory

O studenty se staráme, přesvědčte se v galerii a úložišti materiálů pro výuku. Zhruba polovina studentů katedry chemie je už od počátku studia zapojena do výzkumu na katedře. Výsledkem je také jejich dlouhodobá úspěšnost ve fakultním kole SVUČ, kde pravidelně získávají většinu ocenění v sekci přírodních věd. Podrobnosti o studiu.

Popularizace chemie

Popularizace chemie zahrnuje například: laboratorní pokusy pro děti, spolupráci při realizaci ročníkových prací nebo prací středoškolské odborné činnosti, chemické show na školách, kurzy Dětské univerzity i univerzity třetího věku, exkurze do podniků, které souvisejí s chemickými procesy, překlady chemického software do češtiny. V roce 2020 jsme pořádali 56. národní kolo chemické olympiády.

Historie pracoviště

Katedra chemie vznikla k 1. 7. 1993 rozdělením Katedry chemie a zušlechťování Fakulty textilní na dvě samostatná pracoviště. V době zahájení činnosti působili na katedře tři vědeckopedagogičtí pracovníci a pro výuku byla k dispozici jedna laboratoř. Pro katedru byly vyčleněny prostory v budově „C“ uvolněné po přestěhování univerzitní knihovny. V roce 1995 byl také v rámci rekonstrukce dobudován nový areál laboratoří, který představuje velmi dobré zázemí pro pedagogickou i vědeckovýzkumnou práci katedry.

V prvních dvou letech zajišťovala katedra výuku chemie pouze pro Fakultu strojní a Fakultu textilní. Studium chemie, jako jednoho z oborů magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, bylo zahájeno v akademickém roce 1995/96, a to v kombinaci s matematikou, fyzikou, občanskou výchovou, tělesnou výchovou.

Pokud nás chcete navštívit, podívejte se, kde nás najdete.