Ph.D. studium nano a mikrotechnologie

Doktorské studium Nano a mikrotechnologie

Studijní plán

Protože jde o nejvyšší stupeň studia, je studijní plán individuální. Po domluvě se školitelem je potřeba absolvovat 4–5 předmětů, cíleně zaměřených na tematiku vaší práce.

Charakteristika studijního programu

Tento doktorský studijní program (DSP) „Nano a mikrotechnologie“ si klade za cíl připravovat tvůrčí vědecké pracovníky v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, kteří budou vyhledávanými experty pro aplikace nano a mikromateriálů. Na DSP se budou podílet nejvýznamnější osobnosti na Technické univerzitě v Liberci (TUL) v oblasti chemie a nano a mikromateriálů. Kromě těchto odborníků bude do studia zapojena formou konzultantů nebo garantů předmětů i řada odborníků z Akademie věd České republiky (AV ČR). Na zahraničních pracovištích pak budou probíhat půlroční stáže studentů, které jim umožní získat nejnovější poznatky a naučit se odborné techniky od excelentních vědců v celosvětovém měřítku

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu má hluboké teoretické znalosti s mezioborovým přesahem mezi inženýrskými a přírodními vědami. Ovládá pokročilé experimentální i teoretické nástroje studia problémů spojených s vývojem, výzkumem, charakterizací, a především aplikací nano a mikromateriálů. Absolvent získal znalosti o strukturních a fyzikálně-chemických vlastnostech nano a mikromateriálů, o pokročilých metodách jejich charakterizace, provádění laboratorních experimentů nebo modelování jejich vlastností. Na základě získaných znalostí je schopen formulovat výzkumné hypotézy a navrhovat postupy při jejich ověřování, bezpečně pracovat v laboratoři a zodpovědně posuzovat rizika takové práce, aplikovat moderní instrumentální metody a techniky, provádět výzkum v laboratořích nebo v terénu, shromažďovat a hodnotit data včetně výsledků svých vlastních experimentálních měření. Na základě výsledků pak navrhovat konkrétní aplikace či řešení pro praxi, optimalizovat jejich parametry a sledovat jejich účinnosti. Absolvent je připraven pro samostatné i týmové inženýrské a vědecké práce založené na podrobném rozboru dané problematiky, kritické analýze, vyhodnocování a syntéze současných odborných poznatků ve studované oblasti. Toho je schopen využívat k tvorbě vědeckých a inženýrských děl, která rozšiřují hranice současného poznání a stavu techniky. Absolvent studiem získává hluboké odborné znalosti chemie, materiálových věd a dalších odpovídajících přírodovědných disciplín v závislosti na zvolených předmětech, přičemž má mezioborový přehled s přesahem mezi inženýrskými a přírodními vědami. Absolvent v průběhu studia také získává odborné dovednosti v oblasti přípravy, charakterizace a aplikace nano a mikromateriálů. Dále je absolvent způsobilý k publikační činnosti v mezinárodním měřítku, k vedení dalších pracovníků a k přípravě grantových návrhů.